کشف 33.5 تن سنگ غیرمجاز سرب در خراسان شمالی

کشف 33.5 تن سنگ غیرمجاز سرب در خراسان شمالی