پیام قدردانی روحانی از حضور مردم در مراسم ۲۲ بهمن

پیام قدردانی روحانی از حضور مردم در مراسم ۲۲ بهمن