وزیر کشور: خسارات سیل تاکنون ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده

وزیر کشور: خسارات سیل تاکنون ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده