واشنگتن پست: طرح «معامله قرن» اواخر بهار ارائه خواهد شد

واشنگتن پست: طرح «معامله قرن» اواخر بهار ارائه خواهد شد