نماینده اتریش در اسکار 2020 فیلم سینماگر ایرانی

سینمای اتریش فیلم «جوی» ساخته سودابه مرتضایی سینماگر ایرانی-اتریشی را به آکادمی معرفی کرد.