نرخ تورم دی ماه به 20.6 درصد رسید

نرخ تورم دی ماه به 20.6 درصد رسید