مقام مسئول: فرودگاه امام دیگر عوارض نقدی خروج نمی‌گیرد

مقام مسئول: فرودگاه امام دیگر عوارض نقدی خروج نمی‌گیرد