قطر از ترکیه تانک می‌خرد

قطر از ترکیه تانک می‌خرد