عکس‌هایی که اگر حرف می‌زدند…/ قربانیان جنگ واقعی هستند؛ این گزارش مخاطب خاص دارد (فیلم)


بخشی از وجود آدم‌ها در این عکس‌ها از بین رفته‌است. یک دست و یا یک پا و از آن بدتر، گاهی چشم‌ها و حتی نیم‌تنه. این‌ّ‌ها بخشی از قربانیان جنگ هستند.