طالبان: تا پایان اشغال افغانستان به جهاد ادامه می‌دهیم

طالبان: تا پایان اشغال افغانستان به جهاد ادامه می‌دهیم