صادرات غیر نفتی ایران در مرز 40 میلیارد دلار

صادرات غیر نفتی ایران در مرز 40 میلیارد دلار