سفر وزیر اقتصاد به وین برای شرکت در اجلاس وزرای اوفید

سفر وزیر اقتصاد به وین برای شرکت در اجلاس وزرای اوفید