روزانه 16 میلیون لیتر گازوئیل مازاد بر مصرف، تولید می‌شود

روزانه 16 میلیون لیتر گازوئیل مازاد بر مصرف، تولید می‌شود