دبیر موتلفه گیلان: سکوت در مقابل فتنه‌گران خود یک فتنه است

دبیر موتلفه گیلان: سکوت در مقابل فتنه‌گران خود یک فتنه است