جلیلی: 80 درصد شرایط اقتصادی کشور مربوط به مشکلات داخلی است

جلیلی: 80 درصد شرایط اقتصادی کشور مربوط به مشکلات داخلی است