جلسه شاد هیئت دولت در روز غیبت روحانی (عکس)

جلسه شاد هیئت دولت در روز غیبت روحانی (عکس)