جراحت نوجوان 14 ساله براثر انفجار بمب دست ساز در شیراز

جراحت نوجوان 14 ساله براثر انفجار بمب دست ساز در شیراز