توجه به سیل زدگان و ارتباطات بین‌منطقه‌ای در جشنواره‌ فیلم "وارش"

توجه به سیل زدگان و ارتباطات بین‌منطقه‌ای در جشنواره‌ فیلم "وارش"