ترامپ در پیام نوروزی: ایرانیان نتوانستند به طور کامل در شادی نوروز سهیم باشند

ترامپ در پیام نوروزی: ایرانیان نتوانستند به طور کامل در شادی نوروز سهیم باشند