ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه

ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه