تحویل کمک های بشردوستانه کویت به سفارت ایران

تحویل کمک های بشردوستانه کویت به سفارت ایران