برخی اعترافات گروه تروریستی ماهشهر/ یک منبع آگاه: 2 بسیجی در آبادان را نیز به شهادت رسانده اند

در سال جاری آنها به چند مقر نظامی و انتظامی در سطح استان تعرضاتی داشتند.