بانک مرکزی برای هر ایرانی یک پروفایل ارزی ایجاد می‌کند


برای هر فرد اعم از حقیقی و حقوقی یک پروفایل ارزی برای هرگونه فعالیتی که به ارز ارتباط دارد از جمله درمان، سلامت و … ایجاد خواهد شد.