انتقال پایتخت در پیچ و خم شورای عالی انتقال/ 5 سال معطلی

انتقال پایتخت در پیچ و خم شورای عالی انتقال/ 5 سال معطلی