استانداری تهران: پیمانکار اتوبوس دانشگاه آزاد 8 بار اخطار گرفته بود

استانداری تهران: پیمانکار اتوبوس دانشگاه آزاد 8 بار اخطار گرفته بود