احمدخاتمی: آنها که غیرت دارند در پی مذاکره با آمریکا نخواهند بود

احمدخاتمی: آنها که غیرت دارند در پی مذاکره با آمریکا نخواهند بود