آینده اندونزی/ دکتر محمود سریع القلم

6 میلیون اندونزیایی بیرون از کشور کار می کنند و 7 میلیارد دلار در سال به کشور خود منتقل می کنند. نرخ تورم اندونزی حدود 3.5 درصد است.