آیت الله نوری همدانی: بسیاری از مشکلات جامعه مربوط به کارهای خودمان است نه تحریم

آیت الله نوری همدانی: بسیاری از مشکلات جامعه مربوط به کارهای خودمان است نه تحریم