آیت الله بیات زنجانی:با سندسازی و امثالهم کسی را نمی توان انقلابی معرفی کرد

ما در طول تاریخ چند نفر داریم که قدرت بر آنها اثر نگذاشته و پیش و پس از در اختیار گرفتن قدرت تغییر پیدا نکرده باشند؟